V souvislosti s poskytováním služeb v oblasti jógy, Face Yoga by Simona s.r.o.

Sídlem Vlkova 532/8, Praha 13000
Provozovnou: Bělehradská 35, Praha 12000
IČO : 19357966


(dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové adrese: https://simyoga.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.simyoga.cz a vyplněním a odesláním objednávky.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Předmět VOP

Předmětem je koupě vzdělávací lekce, online kurzy, individuální online konzultace (dále jen předmět koupě).

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.simyoga.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://simyoga.cz.cz/vseobecne-obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.


Soukromé lekce​

Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. 

Stornovat nebo přeobjednat lze soukromou hodinu do 24 hodin. Pokud je storno nebo přeobjednání lekce do 24 hodin, celá lekce propadá a je třeba ji uhradit. Na vybrání objednané individuální lekce je lhůta jeden rok od objednávky, pokud na voucheru není uvedeno jinak.

Na již proběhlé individuální lekce se storno ani reklamace nevztahují.

Storno podmínky:​

 • Zálohy za lekce, kurzy, víkendy akce, balíčky se cvičením a pobytem a semináře a ostatní akce jsou nevratné.
 • Pokud z náhle vyvstalé situace nemůžete kurz nebo pobyt navštěvovat, je možné rezervaci na kurz či seminář předat svému náhradníkovi.
 • Při změně zdravotního stavu v průběhu kurzu, kurzovné nelze vrátit. Případně je možné kurzovné převést na jinou osobu (po doložení dokladu o pracovní neschopnosti nebo potvrzení od lékaře). Ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je možno dohodnouti výjimku.
 • 100% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 15 den před akcí nebo v případě neúčasti,
 • 70% z celkové částky v případě zrušení v době delší než 15 dnů před akcí nebo v případě neúčasti,
 • 50% z celkové částky v případě zrušení v době delší než 30 dnů před akcí nebo v případě neúčasti
 • 25 % z celkové částky v případě zrušení v době delší než 50 dní před akcí nebo v případě neúčasti.

V případě storna rezervace kurzu nebo pobytu činí storno poplatek:

 • 100% z celkové částky v případě storna rezervace kurzu v době méně než 15 dní před začátkem kurzu
 • 50% z celkové částky v případě storna rezervace kurzu v době více než 15 dní před začátkem kurzu

Kupní cena, daňový doklad

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese je uvedena konečná cenu produktu. Prodávající je plátcem DPH.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel , včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platba bude vrácena na bankovní účet kupujícího. V žádném případě nevzniknou další náklady kupujícímu. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(i) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Ponese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový text e-mailu pro odstoupení od smlouvy, který je třeba poslat na adresu simona@simyoga.cz. Předmět: oznámení o odstoupení od smlouvy. V těle e-mailu:

 • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu)
 • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 •  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 •  Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 • Číslo bankovního účtu, na který budou peníze vráceny
 •  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: simona@simyoga.cz. Písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceny předmětu koupě. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

Na proběhlé individuální lekce se odstoupení od smlouvy nevztahuje.

Reklamace je možná v případě:

 • odkaz na stáhnutí online programu / otevření přístupů do členské sekce online kurzu, který přišel zákazníkovi e-mailem, nefunguje nebo je poškozen.
 •  zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu nebyl doručen ve lhůtě 24 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou stáhnutí programu / otevření přístupů do členské sekce online kurzu.

Garance vrácení peněz: odstoupení od nákupu je možné ve lhůtě 7 kalendářních dnů od připsání platby na účet prodávajícího. V případě vyřizování reklamace se lhůta 30ti dnů garance na vrácení peněz počítá znovu od úplné vyřízení reklamace.

Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu e-mailem na simona@simyoga.cz, telefonem 731421771, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, nakupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz nebo www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

Ceny jsou vždy dle platného ceníku. Doklad o zaplacení Vám vystavíme na požádání.
Odpovědnost za obsah webu www.simyoga.cz: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s našimi rezervačními a storno podmínkami.

Platnost od 14. 6. 2023, změny jsou vyhrazeny